Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

31/12/2014


Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/15-10-2014

0405mavraganis

Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αρ. Κ2-4946/2014.

Διαβάστε Περισότερα

31/12/2014


Ευχές της Ομοσπονδίας

kali-xronia-2015

Να δώσουμε το 2015 νέα ώθηση στα Επιμελητήρια!!!

Διαβάστε Περισότερα

30/12/2014


Υ.Α. ρύθμισης θεμάτων συνδρομής Επιμελητηρίων

giakoymatos-thumb-large

Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων.

Διαβάστε Περισότερα

18/12/2014


Ψήφιση Σχεδίου Νόμου

images

Η Ο.Σ.Υ.Ε. ήταν παρούσα στη βουλή και τις τρείς ημέρες που διήρκησε η συζήτηση και ανέπτυξε τις θέσεις της σε εκπροσώπους κομμάτων.

Διαβάστε Περισότερα

15/12/2014


Απόσυρση σχεδίου νόμου για τα Επιμελητήρια

Ï âïõëåõôÞò ôçò ÍÄ Êþóôáò ÓêñÝêáò ðáñßóôáôáé óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò üðïõ ãéá ôñßôç çìÝñá ðñáãìáôïðïéåßôáé óõæÞôçóç åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí: "Êýñùóç ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé ôùí ðñïûðïëïãéóìþí ïñéóìÝíùí åéäéêþí ôáìåßùí êáé õðçñåóéþí ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2014", ÁèÞíá, ÐÝìðôç 05 Äåêåìâñßïõ 2013.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Να αποσυρθούν οι διατάξεις που αναφέρονται στη τροποποίηση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Διαβάστε Περισότερα

06/12/2014


24ο Συνέδριο (Ε.Β.Ε.Π.)

Την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του  Μιχάλη Γιάγκα επαναβεβαίωσαν οι Επιμελητηριακοί υπάλληλοι στο 24ο Συνέδριό.

Διαβάστε Περισότερα

12/11/2014


Η Θέση της Ο.Σ.Υ.Ε. για την υποχρεωτική εγγραφή στα Επιμελητήρια

epimelitirio

Είναι γνωστό το πρόβλημα που δημιουργείται στη λειτουργία των Επιμελητηρίων από την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής.

Διαβάστε Περισότερα

05/04/2014


48ωρη Απεργία της Ομοσπονδίας

2

Συμμετέχουμε ενεργά και μαζικά στις κινητοποιήσεις για να μην περάσουν τα σχέδια διάλυσης των Επιμελητηρίων.

Διαβάστε Περισότερα

07/02/2014


Ψηφιοποίηση Αρχείων για το Γ.Ε.ΜΗ.

ilektroniko_eggrafo_fakelos_pontiki_aftodioikisi

Η Ο.Σ.Υ.Ε.  εξέτασε τις συνθήκες για τις οποίες καλούνται τα Επιμελητήρια να ψηφιοποιήσουν το αρχείο τους.

Διαβάστε Περισότερα

19/12/2013


Επιστολή Προέδρου Ο.Σ.Υ.Ε.

oldphotosaaaaa1379405785

Σήμερα αναγκάστηκα να αποχωρήσω από την ομάδα εργασίας  που είχε συστήσει ο  Γεν. Γραμματέας Εμπορίου.

Διαβάστε Περισότερα