Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021

26/05/2016


Η εποπτεία και ο έλεγχος των Υπηρεσιών των Επιμελητηρίων

2234427

Κύριε Υπουργέ, έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα η σύγχυση περί των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας.

Διαβάστε Περισότερα

03/06/2015


Στον τελικό κυπέλλου Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η ομάδα της Ομοσπονδίας

podosfairiki-omada

Δεκατέσσερα  χρόνια συμμετέχει στο εργασιακό πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ η ποδοσφαιρική ομάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων – ΟΣΥΕ .

Διαβάστε Περισότερα

01/04/2015


Υπουργείο Οικονομίας – Παράταση Εφαρμογής

1915540

Μεταβατική περίοδο για την υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισότερα

03/02/2015


Επιστολή της Ομοσπονδίας στον Υπουργό Οικονομίας

2234427

Η Ομοσπονδία σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σας εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Διαβάστε Περισότερα

31/12/2014


Κοινή Υπουργική Απόφαση για τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

paratasi_0

Ρυθμίσεις σχετικά με τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε Περισότερα

31/12/2014


Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/15-10-2014

0405mavraganis

Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αρ. Κ2-4946/2014.

Διαβάστε Περισότερα

31/12/2014


Ευχές της Ομοσπονδίας

kali-xronia-2015

Να δώσουμε το 2015 νέα ώθηση στα Επιμελητήρια!!!

Διαβάστε Περισότερα

30/12/2014


Υ.Α. ρύθμισης θεμάτων συνδρομής Επιμελητηρίων

giakoymatos-thumb-large

Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων.

Διαβάστε Περισότερα

18/12/2014


Ψήφιση Σχεδίου Νόμου

images

Η Ο.Σ.Υ.Ε. ήταν παρούσα στη βουλή και τις τρείς ημέρες που διήρκησε η συζήτηση και ανέπτυξε τις θέσεις της σε εκπροσώπους κομμάτων.

Διαβάστε Περισότερα

15/12/2014


Απόσυρση σχεδίου νόμου για τα Επιμελητήρια

Ï âïõëåõôÞò ôçò ÍÄ Êþóôáò ÓêñÝêáò ðáñßóôáôáé óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò üðïõ ãéá ôñßôç çìÝñá ðñáãìáôïðïéåßôáé óõæÞôçóç åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí: "Êýñùóç ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé ôùí ðñïûðïëïãéóìþí ïñéóìÝíùí åéäéêþí ôáìåßùí êáé õðçñåóéþí ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2014", ÁèÞíá, ÐÝìðôç 05 Äåêåìâñßïõ 2013.  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Να αποσυρθούν οι διατάξεις που αναφέρονται στη τροποποίηση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Διαβάστε Περισότερα