Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Πορίσματα Συνεδρίου

Print Friendly, PDF & Email
08/07/2002

Διοργάνωση Συνεδρίου για τα Επιμελητήρια του μέλλοντος. Συνδιάσκεψη για τα εργασιακά θέματα, τις σχέσεις των εργαζομένων των Διοικήσεων και διευκρίνιση των ρόλων μεταξύ των μεν και των δε. Συγκρότηση Ομάδων Επεξεργασίας για την οργάνωση των δύο παραπάνω πρωτοβουλιών.

Να συγκροτηθούν ειδικές ομάδες που θα προετοιμάσουν το Συνέδριο για τα Επιμελητήρια του μέλλοντος και τη Συνδιάσκεψη για τα εργασιακά θέματα. Να γίνει επίσκεψη κλιμακίων της Ο.Σ.Υ.Ε. στις έδρες των Περιφερειών, για εξέταση τοπικών ζητημάτων, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Επιμελητήρια. Να γίνει στις Περιφέρειες.
Να συγκροτηθεί Ομάδα Αξιοποίησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, μέσα από τα Κοινοτικά και τα Εθνικά Προγράμματα. Να γίνει επαναβεβαίωση της θέλησης των επιμελητηριακών υπαλλήλων, μέσα από το Συνέδριο εδώ, ως απόφαση, για την καθιέρωση του Εμπορικού Μητρώου και την τήρησή του από τα Επιμελητήρια. Το Συνέδριο ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τα πορίσματα, σύμφωνα με την εισήγηση και όπως αυτά προτάθηκαν.