Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


29/03/2017
Print Friendly, PDF & Email

Κωδικοποίηση Π.Δ 372/92 (Περιλαμβάνει και το ν 4484-17)

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

 

N 4446/2016  Άρθρο 52 παρ. 6

Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

 

Αρθρο 58 ν 4484-17

Εκλογές Επιμελητηρίων

 

Ν.184 (26|29 Μαρτίου 1914)

Περί Σύστασης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Ως ετροποποιήθη υπο των Νόμων: 1863( 14|17 Ιανουαρίου 1920), 2694 (10 Αυγούστου 1921) Ν. Δ. (31 Δεκεμβρίου 1922), Ν.Δ. (16 Μαρτίου 1923) και Ν.Δ. (19|24 Απριλίου 1923).

 

Ν.3305 ΩΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΘΗ (Ιανουάριος 1930)

Οι κανονισμοί του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Εσωτερικός, Διαιτησιών, Πραγματογνωμοσύνων και Δειγματοληψιών.

 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας και Συναφών Διατάξεων (Δεκέμβριος 1948) – Έκδοση Δεύτερη

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια.

 

Φεκ 288/22 Οκτωβρίου 1953

Περί εγκρίσεως Κανονισμού Πραγματογνωμοσυνών των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Βόλου , Ηρακλείου, Ηπείρου,  Καλαμών, Κέρκυρας, Πατρών, Καβάλας, Ροδόπης, Αγρινίου, Χίου, Σάμου, Μυτιλήνης, Κατερίνης, Δράμας.

 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας και Συναφών Διατάξεων (1957) – Έκδοση Τρίτη

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια.

 

Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α/10-09-1992 )

Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.

 

Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-03-1999 )

Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄/06-12-2005 )

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

 

(ΦΕΚ 176/06-02-2008)

Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων.

 

Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/17-06-2010 )

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

 

ΚΥΑ Κ1-1259 (ΦΕΚ 942/24-05-2011)

Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ.372/1992 (ΦΕΚ 187/2-12-1992)

Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων.

 

Π.Δ. 95/2006 (ΦΕΚ 96/11-05-2006)

Τρόπος και διαδικασία εκλογής, συγκρότηση και σύνθεση των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992, όπως ισχύει.